محمد بن سیرین گوید: حب خوردن در خواب، اگر بیند از برای بیماری خورد و دید که درخوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تاویلش به خلاف این است. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: حب خوردن در خواب تصاحب مال  – ادامه تعبیر خواب حب خوردن…

نرم افزار مدت تماس