یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

طالع بینی باستان