منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد مختصری ذکر می کنیم. لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مرتفع شهری و  – ادامه تعبیر خواب حاجی لک لک…

فال تاروت اندروید