فروید گوید: به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است. هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است. دیدن  – ادامه تعبیر خواب بدن…

طالع بینی باستان