درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب اعضاء بدن : یک نوزاد دختر زائیده می شود. اعضای بدن بیماران : ناامیدی اعضای بدنتان خوب کار می کند : خوشبختی در خانواده اعضای بدن اشخاص پیر و بیمار : پرگوئیهای خصمانه اعضای بدن شما شل است : یکنفر درپی فریب دادن شماست . اعضای بدنتان سالم  – ادامه تعبیر خواب اعضاء بدن…

طالع بینی باستان