منوچهر مطیعی تهرانی گوید : غم باد یا فتق شکم چنین است که پوست شکم در نقطه ای بالا می رود و فشار روده به طرف بیرون برجستگی ایجاد می کند. این را غم باد می نامند. غم باد یا هر نوع آماس دیگری از این دست که به علت حادثه ای به وجود نیامده  – ادامه تعبیر خواب غم باد…

طالع بینی باستان