محمد بن سیرین گوید : دیدن غل، دلیل كفر است و میل كردن به ناحق. اگر كسی غل در گردن به خواب بیند كه داشت، دلیل است كه كافر می میرد و مسلمانی به دروغ كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه غل در دست داشت، دلیل است كه بخیل بود. و معبران گویند:  – ادامه تعبیر خواب غل…

نرم افزار محاسبه سن