اگر در خواب بیند كه شمشیر از غلاف بیرون كشید، دلیل است كه زنش پسری آورد و دیدن غلاف كارد همین، دلیل است.

نرم افزار محاسبه سن