محمد بن سیرین گوید : دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز. اگر بیند غربال نو داشت، دلیل كه او را خادم یا كنیزك پاكیزه حاصل شود. اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل كه خادم از وی جدا شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب بیند كه غله به غربال پاك  – ادامه تعبیر خواب غربال…

طالع بینی باستان