دیدن عنكبوت در خواب، دلیل بر مردی ضعیف و گمراه بود. اگر بیند عنكبوت بگرفت، دلیل است كه بر چنین مردی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن عنكبوت به خواب، دلیل بر مردی بافنده بود. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب عنکبوت ببینید که در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی  – ادامه تعبیر خواب عنکبوت…

نرم افزار مدت تماس