علامه مجلسي ( ره) گويد: بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم   لوک اويتنهاو مي گويد : پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت است. اين نوع آب قابليت شستشو و پاکسازي روح را دارد و ميتوان از آن بعنوان يک آئينه استفاده کرد و نشان ميدهد که بيننده  – ادامه تعبیر خواب آب زلال…

نرم افزار محاسبه سن