ابراهیم كرمانی گوید : عسل در خواب، غنیمت بود از مال ها و نیكی بود از كردارها، زیرا كه در وی شفای دردها است و شهد روزی بسیار بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : خوردن عسل درخواب بر سه وجه است. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: به مراد دل رسیدن . ترانگبین روزی  – ادامه تعبیر خواب عسل…

فال تاروت اندروید