علامه مجلسی ( ره) گوید : افتادن در عذره یا به آن آلوده شدن را به مالی رسیدن می داند

نرم افزار مدت تماس