محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشنی آمد، دلیل كه راه دین بر وی گشاده شود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر به خواب بیند كه از ظلمات بیرون آمده و باز در ظلمات رفت، دلیل گمراهی است. جابر مغربی گوید : ظلمات، دلیل غم است اگر  – ادامه تعبیر خواب ظلمات…

فال تاروت اندروید