محمد بن سیرین گوید : زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیكو و پسندیده بود. اگر بیند كه زر ببافت یا كسی به او داد، دلیل بود كه مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا كسی بر وی خشم گیرد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر  – ادامه تعبیر خواب طلا…

نرم افزار مدت تماس