محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كسی زنش را طلاق داد و او یك زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا كنیزكی بود، دلیل كه در بزرگی او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل كه كاری كند كه  – ادامه تعبیر خواب طلاق…

فال تاروت اندروید