محمد بن سیرین گوید : طحال درخواب دیدن، مال و شادی بود، از بهر قوام تن به اوست. اگر بیند كه طحال استر داشت، دلیل كند كه در آن سال او را مال بدست آید. اگر بیند كه طحال گوسفند داشت، دلیل بود كه وی را از مردی بزرگوار مال حاصل آید یا از مردی  – ادامه تعبیر خواب طحال…

طالع بینی باستان