محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه صدف داشت، دلیل كه خادمی پیدا كند. اگر بیند كه صدف وی ضایع شد، دلیل كه خادمش بگریزد. لوک اویتنهاو می گوید : صدف : خبرهای بد از دور دستها جمع کردن آنها : شما با پشتکار زیاد مشکلات را از سر راه برخواهید داشت صدفهای خالی  – ادامه تعبیر خواب صدف…

فال تاروت اندروید