محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا. اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است كه مقرب پادشاه شود. اگر برعكس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد.

فال تاروت اندروید