دیدنِ شیرخشت، دلیل بر روزی حلال است. اگر بیند كه در صحرا شیرخشت جمع می كرد، دلیل كه از سفر مال حاصل كند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل كه از مال سود تمام كند. اگر دید كه شیرخشت میخورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه كند. حضرت امام جعفر صادق  – ادامه تعبیر خواب شیر خشت…

فال تاروت اندروید