محمد بن سیرین گوید : دیدن شیرینیها، دلیل شادی و روزی حلال باشد. اگر بیند كسی شیرینی به وی داد، دلیل كه راحتی به وی رساند. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شیرینی به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حكمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثنای و مدح  – ادامه تعبیر خواب شیرینی ها…

نرم افزار محاسبه سن