یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن شیخ شدن زن طلاق گوید

طالع بینی باستان