دیدن شكوفه ها، چون به وقت خود باشد نیك باشد و شكوفه كنار، دلیل بر عروس خوبروی بود و شكوفه درختهای دیگر، دلیل بر سخن های لطیف است. اگر بیند كه شكوفه را می بوئید، دلیل است مردم او را ثنا گویند. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شکوفه ها در خواب هم خوبند و از  – ادامه تعبیر خواب شکوفه ها…

فال تاروت اندروید