به تاویل معبران بر سه وجه بود. حضرت دانیال گوید : دیدن شكم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود. محمد بن سیرین گوید : دلیل بر فرزندان بود. ابراهیم كرمانی گوید : دلیل بر خویشان. اگر بیند شكمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود. اگر كوچك بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند  – ادامه تعبیر خواب شکم…

نرم افزار محاسبه سن