اگر به خواب بیند كه اندامی از اندامهای او بشكست، دلیل زیان است به سبب خویشی كه بدان اندام تعلق دارد.اگر بیند كه چیزی از آلات مناهی بشكست، مانند چنگ و رباب، دلیل بود بر خیر. لوک اویتنهاو می گوید : شکستن: شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند آنلی بیتون میگوید  – ادامه تعبیر خواب شکستن…

نرم افزار محاسبه سن