دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود. جابر مغربی گوید : اگر بیند شپش بكشت، دلیل كه دشمن قهر كند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل كه به زبان خلق افتد. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب شپش…

طالع بینی باستان