جانوری است كه به تابستان در جامه های پشمین افتد. دیدن وی در خواب، دلیل بر همسایه دزد بود. اگر بیند شپشه جامه اوبخورد، دلیل كه دزد مال او را ببرد. اگر بیند شپشه رابكشت، دلیل كه دزد آن بداند و مال خود رابستاند.

نرم افزار محاسبه سن