دیدن شونیز، دلیل غم است و خوردن آن، دلیل بر مضرت و نقصان باشد.

فال تاروت اندروید