دیدن شونیز، دلیل غم است و خوردن آن، دلیل بر مضرت و نقصان باشد.

نرم افزار مدت تماس