مولف گوید : دیدن شهاب سنگ دلیل بر قلبه بر خواستهای شیطانی است اگر از اهل ایمان باشد. شکست خوردن در تفکرات و کارها و نقشها اگر پایبند به اعتقادات دینی نباشد. می توان گفت اگر ببینید شهاب سنگ به کسی اثابت نمود دلیل بر سخن چین بودن ایشان است در کل شهاب به دنبال  – ادامه تعبیر خواب شهاب سنگ…

طالع بینی باستان