در خواب شناكردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دلیل كه در عز دنیا غرق گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه دردریا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دلیل كه در بند بماند. اگر بیند كه در آب بِمُرد، دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب شنا کردن…

فال تاروت اندروید