در خواب شناكردن، دلیل معیشت بود به حیلت. اگر بیند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دلیل كه در عز دنیا غرق گردد.

ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه دردریا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دلیل كه در بند بماند. اگر بیند كه در آب بِمُرد، دلیل كه در دست خصمان هلاك گردد.

جابر مغربی گوید : اگر بیند كه در آب غرق شده و بمرد، دلیل كه در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند كه از دریا به شنا كردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است كه از شغل پادشاه خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در كار دنیا بماند، یعنی در كار پادشاه.

شیرجه‌ زدن‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ كه‌شما در تلاشید تا به‌ كنه‌ و عمق‌ یك‌ موقعیت‌ موجوددر زندگی‌تان‌ پی‌ ببرید. آب‌ نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است‌. بنابراین‌ می‌توان‌ این‌ خواب‌ را به‌ این‌ شكل‌تعبیر كرد كه‌ شما در حال‌ كند و كاو درون‌ ضمیرناخودآگاهتان‌ هستید. فروید معتقد بود كه‌ شیرجه‌زدن‌ در خواب‌ می‌تواند معنی‌ جسمانی‌ داشته‌ ونشان‌ دهنده‌ جنبه‌های‌ معاشرتی‌ انسان‌ باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است. او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس كنید ، هنگام شنا كردن در آب می روید ، نشانة آن است كه از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند با یكی از دوستان خود شنا می كند ، نشانة آن است كه با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

۳ـ زیر آبی شنا كردن در خواب ، نشانة تقلا كردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

پلاک ماه تولد