محمد بن سیرین گوید : اگر بیند با كسی شنالك می باخت، دلیل كه مال حرام یابد، اگر فریاد داشت. اگر فریاد نداشت، دلیل كه با كسی خصومت كند.

نرم افزار مدت تماس