محمد بن سیرین گوید : شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل كه عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دلیل كه در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. بعضی  – ادامه تعبیر خواب شمع…

فال تاروت اندروید