آنلی بیتون میگوید : دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .

نرم افزار محاسبه سن