آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب ، نشانة اندوهی است كه دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست كه شما بی هیچ شكایتی آنها را می پذیرید . ۲ـ اگر دختری در خواب ببیند كه شمایلی از حضرت مسیح (ع)دارد ، علامت آن است  – ادامه تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح…

نرم افزار مدت تماس