اگر درخواب بیند با كسی شمار می كرد، دلیل كه در سختی افتد. جابر مغربی گوید : هر شمار كه آن آسان بود، محنت آن كمتر بود.

طالع بینی باستان