اگر بیند كه اندامی از اندامهای او شل شد، چنانكه نتوانست بر خواستن، دلیل است توبه كند و سِرّ خود را از مردم باز دارد. اگر این خواب را مردم بینند، تاویل به خلاف این بود.

طالع بینی باستان