به خواب دیدن شلوار، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل كه كنیزكی عجمی كند. اگر بیند در میان شلوار او ماری یا كژدمی بود، دلیل كه دشمنی با عیال او فساد كند. اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند. اگر در خواب بیند  – ادامه تعبیر خواب شلوار…

طالع بینی باستان