دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند كه شلغم به كسی داد، دلیل كه زحمتی به كسی رساند. جابر مغربی گوید : دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود. اگر بیند كه شلغم از خود دور كرد، دلیل است كه از غم و غصه و اندوه و گرفتاری برهد. منوچهر  – ادامه تعبیر خواب شلغم…

فال تاروت اندروید