آنلی بیتون میگوید : دیدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات میان دوستان است .

فال تاروت اندروید