دیدن شفتالوی زرد، دلیل است بر بیماری. اگر بیند كه شفتالو به وقت از درخت جمع كرد، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است، اول: بیماری. دوم: كنیزك. سوم: صلت (صله و جایزه). چهارم: مال. پنجم: منفعت. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران  – ادامه تعبیر خواب شفتالو…

نرم افزار مدت تماس