اگر بیند كه شعر مدح یا هجو كسی می خواند، دلیل كه سخن باطل گوید. دیدن شاعر به خواب، كه مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود. لوک اویتنهاو می گوید : شعر خوانی : مشکلات

نرم افزار محاسبه سن