به خواب، دلیل شادی بود. اگر بیند كه شش بسیار داشت، دلیل است كه خرم گردد. اگر بیند كه شش به كسی داد، دلیل كه رأفت به وی رساند. جابر مغربی گوید : اگر بیند شش خام یا پخته می خورد، از جانوری كه گوشت او حلال بود، دلیل است بر مال حلال.

نرم افزار مدت تماس