محمد بن سیرین گوید : شرم داشتن به خواب، دلیل بر ایمان است. جابر مغربی گوید : شرم داشتن به خواب از كاری كه فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در كاری كه خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادی ایمان.

نرم افزار محاسبه سن