محمد بن سیرین گوید : شراره آتش در خواب، سخن بد باشد كه به وی رسد. اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد، دلیل كه جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید. اگر بیند كه شراره های آتش سخت بزرگ بودند، دلیل بود كه عذاب خدای عزوجل بدو رسد، یا بدان موضع  – ادامه تعبیر خواب شراره آتش…

فال تاروت اندروید