اگر بیند شرابی داشت، دلیل كه زن بگیرد. اگر بیند شرابی بخرید، دلیل كه كنیزكی بخرد و گویند دیدن شرابی به خواب، دلیل بر خادم است. اگر بیند شرابی بشكست، دلیل كه خادم یا كنیزك بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شرابی در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم:  – ادامه تعبیر خواب شرابی…

نرم افزار مدت تماس