منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته زده زیان می بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده. اگر شته  – ادامه تعبیر خواب شته…

طالع بینی باستان