محمد بن سیرین گوید : اگر كسی خود را بر اشتری مجهول بیند كه به شتاب همی رود، دلیل كند به سفر رود. اگر بیند بر اشتری جولان همی كرد، دلیل است غمگین و متفكر شود. اگر بیند بر اشتری نشسته بود و راه گم كرده می راند و ندانست راه راست كجاست، دلیل است  – ادامه تعبیر خواب شتر…

نرم افزار محاسبه سن