منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران شتر مرغ را انسان بیابانی تعبیر و تعریف کرده اند. عقیده عموم معبران این است که کسانی که در شهر ها زندگی نمی کنند و به لباس معمول و متداول شهر نشینان ملبس نیستند در خواب های ما به شکل و هئیت حیواناتی ظاهر می شوند که عجیب و  – ادامه تعبیر خواب شتر مرغ…

نرم افزار محاسبه سن