دیدن شب پره، دلیل بر مردم گمراه بود. اگر بیند شب پره داشت، دلیل كه با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب پره از دستش بپرید، دلیل كه از صحبت گمراهی جدا گردد.

فال تاروت اندروید