محمد بن سیرین گوید : دیدن شب بازی به خواب، دلیل بر لهو و لعب بود و محال ودروغ اگر بیند شب بازی كرد، دلیل كه به باطل فریفته شود. اگر بیند شب بازی كرد با بربط و نای، دلیل غم و اندیشه بود.

نرم افزار محاسبه سن